Comissions i Grups de treball

Àrea Assistencial

 • Comissió Conjunta Assistencial Núcli Promotor de Qualitat + Presidents comissions
  Missió: Estandarditzar metodologia de treball de les Comissions Assistencials alineada amb el Pla de Qualitat.
   
 • Comissió de Documentació Clínica
  Missió: Assolir la màxima qualitat de la Història Clínica (HC) i vetllar per el bon ús de la documentació clínica generada dintre del Centre.
   
 • Comissió de Farmàcia i Terapèutica
  Missió: Assolir la millor utilització dels medicaments (política d'ús de medicaments) en la nostra àrea d'influència.
   
 • Grup de treball de Malaltia Tromboembòlica
  Missió: Assegurar la qualitat i seguretat en l'atenció dels pacients amb malaltia tromboembòlica, en base a l'evidència científica i un treball multidisciplinari.
   
 • Grup de treball de Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria (MHDA) i Prescripció Especialitzada
  Missió: Garantir un ús segur i cost-efectiu dels fàrmacs de MHDA a l'àmbit hospitalari i avaluar la seva repercussió a l'atenció primària, així com fer un seguiment de la prescripció especialitzada a pacients externs.
   
 • Grup de treball de Teràpies Biològiques
  Missió: Assolir el millor ús de les teràpies biològiques, en totes les seves fases: des de la prescripció, la validació, la preparació, la dispensació i l'administració.  
   
 • Grup de treball Disfàgia
  Optimitzar l'atenció multidisciplinari dels pacients amb disfàgia amb la intenció d'establir un cribratge, diagnòstic, tractament i/o orientació terapèutica de la disfàgia durant el procés d'hospitalització; establir un seguiment i control a l'alta hospitalària; i definir un circuit d'atenció transversal entre l'hospitalització i el domicili / residències / atenció primària.
   
 • Comissió de Transfusió de Components Sanguinis
  Missió: Assegurar la màxima qualitat i el menor risc en l'exercici del tractament amb hemoderivats.
   
 • Comissió Infeccions, profilaxi i política antibiòtica
  Missió: Promoure la millor pràctica clínica davant les infeccions.
   
 • Grup de treball Previnq-Cat
  Missió: Reduir les taxes d'infecció quirúrgica mitjançant la implementació d'un programa específic de prevenció de les infeccions quirúrgiques que inclou:
  - La implementació d'un paquet de mesures generals de prevenció d'infecció quirúrgica aplicable a tots els procediments quirúrgics.
  - La implementació de paquets de mesures específiques per grups de procediments quirúrgics: cirurgia colo-rectal i cirurgia ortopèdica amb implantació de pròtesi de maluc i genoll.
  - L'avaluació de les mesures de prevenció establertes.
   
 • Grup de treball del Programa d'Optimització d'Ús d'Antimicrobians (PROA)
  Missió: Optimitzar l'ús d'antimicrobians en pacients hospitalitzats amb la intenció de:
  - Millorar els resultats clínics dels pacients amb infeccions
  - Minimitzar els efectes adversos associats a l'ús d'antimicrobians (s'inclou l'aparició i disseminació de resistències)
  - Garantir l'ús de tractaments cost-eficaços
   
 • Grup de treball de Rentat de Mans
  Missió: Promoure i avaluar la pràctica envers la higiene de les mans.
   
 • Comissió de Mortalitat
  Missió: Analitzar la mort dels pacients de la FHES per a identificar les morts evitables i la qualitat en l'atenció durant el procés de morir.
   
 • Comissió de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient
  Missió: Promoure la Qualitat Assistencial i la Seguretat dels Pacients mitjançant el desenvolupament de sistemes de detecció i millora de la qualitat assistencial orientats a la seguretat del pacient i a l'eficiència en el nostre àmbit.
   
 • Grup de treball Disseny de protocols
  Missió: Disposar d'una metodologia per al disseny, implantació i seguiment de l'aplicació dels protocols assistencials i les vies clíniques.
   
 • Grup de treball Dolor
  Missió: Gestionar adequadament el dolor dels pacients atesos en el centre.
   
 • Grup de treball Úlceres per Pressió
  Missió: Promoure la millor pràctica clínica en la prevenció i cura de les úlceres per pressió (UPP), garantint unes cures excel·lents basades en la evidència científica de la que es disposa.
   
 • Grup de treball d'Identificació activa del pacient
  Missió: Treballar per evitar errors en el procediment d'identificació dels pacients.
   
 • Comissió de Seguretat Quirúrgica
  Missió: Assolir l'excel·lència en l'atenció dels pacients quirúrgics en un context de seguretat, equitat i eficiència.
   
 • Grup de treball de Programació Quirúrgica
  Missió: Gestionar la programació quirúrgica, ja que és un dels elements de major impacte sobre la LEQ, garantint la coordinació entre el servei d'admissions, serveis quirúrgics i el grup de programació quirúrgica, constituint-se, així, en el suport operatiu de la programació quirúrgica.
   
 • Comissió de Radiodiagnòstic
  Missió: Assolir la màxima satisfacció dels clients i professionals del Servei de Diagnòstic per la Imatge.
   
 • Comissió de Tumors i Teixits
  Missió: Garantir una assistència d'excel·lència, segons pautes acceptades internacionalment i basades en l'evidència, dels pacients oncològics de la FHES, mitjançant un treball multidisciplinari.
   
 • Grup de treball Càncer de Mama
  Missió: Garantir una assistència d'excel·lència, mitjançant un treball multidisciplinari, i seguint pautes acceptades internacionalment i basades en l'evidència científica, dels pacients amb càncer de mama (CM).
   
 • Grup de treball Càncer de Pulmó
  Missió: Garantir la millor atenció assistencial possible basada en l'evidència científica, dels pacients amb càncer de pulmó, mitjançant un treball multidisciplinari.
   
 • Grup de treball Càncer Digestiu
  Missió: Assegurar la màxima qualitat i eficiència en l'atenció del pacient amb malaltia tumoral digestiva.
   
 • Comissió d'Urgències
  Missió: Facilitar els mecanismes necessaris per a assolir l'excel·lència en la tasca assistencial diària al Servei d'Urgències. Assolir l'assistència sanitària urgent amb la màxima eficiència, donant la sortida més adequada per a una òptima resolució del seu problema i amb les millors condicions possibles de trasllat.
   
 • Grup de treball Codi Sèpsia
  Missió: Estandarditzar l'atenció del pacient sèptic per minimitzar l'impacte de la variabilitat en els diferents nivells d'atenció.
   
 • Grup de treball RCP
  Missió: Estandarditzar l'atenció del pacient en aturada cardiorespiratòria (ACR), evitant l'impacte de la variabilitat en els diferents nivells d'atenció i d'acord amb l'European Resuscitation Council.
   
 • Grup de treball Triatge
  Missió: Estandaritzar, protocol·—litzar i garantir la millora contínua de l'ús del Model Andorrà de triatge (MAT) a l'àmbit d'urgències.
   
 • Grup de treball Codi IAM
  Missió: Estandarditzar, protocol·litzar i garantir el correcte diagnòstic i tractament ràpid dels pacients atesos a urgències per dolor toràcic.
   
 • Grup de treball Codi Ictus
  Missió: Estandarditzar l'atenció del pacient amb ictus que acudeix a l'Hospital i l'activació del Codi Ictus.
 • Grup de treball Malalties Autoimmunes Sistèmiques
  Missió: Garantir la millor atenció assistencial possible basada en l'evidència científica, dels pacients amb malalties autoimmunes, mitjançant un treball multidisciplinari.
   
 • Grup de treball Unitat d'Ortogeriatria
  Missió: Fer una atenció precoç i integral per assolir la millor qualitat de vida després d'una fractura de fèmur.
   
 • Grup de treball Donació de Teixits
  Missió: Promoure la donació de teixits (còrnia) en cas de defunció.
   
 • Grup de treball Prevenció de Caigudes i Contencions
  Missió: Estandarditzar l'ús de mesures de prevenció, actuació davant la caiguda i millora de la pràctica assistencial a tota la institució, basada en l'evidència científica de què es disposa. Pel que fa a contencions, donar resposta a la problemàtica que afronten els professionals de la institució en el seu ús com a mesura terapèutica, dintre dels estàndards ètics, legals i de seguretat.
   
 • Grup de treball Seguiment de Protocols d'Infermeria per a la Seguretat del Pacient
  Missió: Promoure la cultura de seguretat i avaluar l'acompliment dels protocols d'infermeria relacionats amb l'atenció sanitària i la Seguretat del Pacient.

Àrea de Desenvolupament de les Persones

 • Comissió Assessora de Formació
  Missió: Reglament pendent d’aprovació.
   
 • Comissió Prevenció de la Violència
  Missió: Identificar situacions violentes en el lloc de treball causades pels usuaris del centre.
   
 • Comissió Paritària Pla d'Igualtat
  Missió: Desenvolupar els objectius del Pla d'Igualtat del centre i avaluar-ne el grau de compliment.
   
 • Comitè de Seguretat i Salut
  Missió: Promoure els programes adequats per a reduir els riscos laborals i vetllar pel seu compliment, millorant els ambients de treball i perfeccionant els nivells de protecció del personal que treballa a la FHES.

Àrea d'Aliances i Recursos

 • Comissió de Compres d'Equipament i Obres
  Missió: Garantir l'adquisició i renovació eficient de l'equipament i realització d'obres a l'hospital i el seu àmbit d'actuació, tant en l'àmbit tècnic, d'incorporació de noves tecnologies, com en la gestió dels recursos econòmics de l'Hospital.
   
 • Comissió de Nous Materials
  Missió: Garantir l'ús racional i eficient del materials sanitaris i no sanitaris al hospital i el seu àmbit d'actuació. Garantir d'incorporació eficient de noves tecnologies mèdiques.
   
 • Comissió de Responsabilitat Mediambiental
  Missió: Assolir el mínim impacte mediambiental derivat de l'activitat del centre.

Àrea de Processos Estratègics

 • Comitè Executiu
  Missió: Com a màxim òrgan executiu de la FHES és el responsable de definir l'estratègia i garantir la seva correcta organització.
   
 • Comitè de Qualitat
  Missió: Treballar perquè la FHES sempre disposi de l'anàlisi dels indicadors de qualitat de l'empresa i vetllar per la implantació de les accions de millora, orientades a l'excel—lència, que se'n derivin, en el marc del Pla Estratègic i del Projecte de Qualitat de l'Entitat.
   
 • Nucli promotor de Qualitat
  Missio: Treballar perquè la FHES sempre disposi d'un Projecte de Qualitat actualitzat, d'acord amb el Pla Estratègic de l'Entitat i basat en el compromís dels seus professionals.
   
 • Comissió d'Infermeria per a la Seguretat Clínica
  Missió: Potenciar la Qualitat en cures d'infermeria per a una millora contínua en la Seguretat del pacient i la Gestió adequada de riscos, juntament amb un compromís ferm dels professionals i de la Direcció.
   
 • Comissió de Docència MIR
  Missió: Promoure i assolir el millor desenvolupament de la Docència en la Formació Sanitària Especialitzada.
   
 • Comitè d'Ètica Assistencial
  Missió: Ajudar a professionals i usuaris a reflexionar sobre les decisions, actuacions i actituds en el camp de les ciències de la salut, per tal que es tinguin en compte, a més de criteris científics i tècnics, aspectes que poden comprometre els drets humans dels usuaris del centre.
   
 • Comissió de Professorat i Tutors
  Missió: Promoure i assolir el millor desenvolupament de la Docència universitària, mòduls (cicles) professionals i formació ocupacional en el nostre Centre.
   
 • Comissió de Recerca
  Missió: Avaluar i fer el seguiment de totes les activitats de recerca de la Fundació Hospital de l'Esperit Sant.
   
 • Grup de treball Recerca Infermeria
  Missió: Promocionar activitats de recerca entre els professionals infermers, així com formar-los i assessorar-los en habilitats de recerca.
   

Grups de treball adscrits a Qualitat

 • Grup de treball Clients i Societat
  Missió: Incorporar els corrents d'opinió de les persones, dels clients i de la societat per apropar les preses de decisions de l'Hospital al seu entorn.
   
 • Grup de treball Hospital sense fum
  Missió: Convertir l'Hospital en un entorn completament lliure de fum.

Última actualització: juny 2020.