Documentacio clínica

Sol·licitud d'informació

Per a demanar documentació clínica (informes mèdics, proves complementàries o altres documents) ho podeu fer de les següents maneres:

  • Personalment, als taulells d'Informació i Programació de la Planta 0 i la Soterrani 1, de 8 a 20 h el dies laborables, on omplireu un formulari de sol·licitud
  • Per telèfon: 93 567 75 64, els dies laborables de 9 a 18 h.
  • Per fax: 93 385 01 00.
  • Per correu electrònic: solinfclinica(ELIMINAR)@fhes.cat

Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb la Unitat d'Informació Clínica trucant al telèfon 93 386 02 02 ext. 4290, de 9 a 18 hores.

Terminis

Els informes mèdics es lliuren als 30 dies laborables de la sol·licitud i les còpies d'exploracions complementàries, als 14.

Un cop la documentació estigui disponible, us avisaran mitjançant un SMS.

Recollida de documentació

Per tal de recollir la documentació, adreceu-vos al taulell d'Admissions de la Planta 0 de 9 a 18 h els dies laborables

Acreditació necessària per recollir documentació clínica

Drets d'oposició, limitació, portabilitat, rectificació i/o supressió de la documentació clínica

Per tal de poder exercir qualsevol dels drets esmentats, haureu de lliurar el document corresponent degudament complimentat als taulells d'Informació o Programació de la Planta 0 i Soterrani 1 de l'Hospital.

Sol·licitud d'oposició

Sol·licitud de limitació

Sol·licitud de portabilitat

Sol·licitud de rectificació

Sol·licitud de supressió

Drets d'accés a la història clínica

El pacient té dret a accedir a la documentació de la història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren. Correspon als centres sanitaris regular el procediment per a garantir l'accés a la història clínica. El dret d'accés del pacient a la documentació de la història clínica mai no pot ésser en perjudici del dret de tercers a la confidencialitat de les dades d'aquests que figuren en l'esmentada documentació, ni del dret dels professionals que han intervingut en l'elaboració d'aquesta, que poden invocar la reserva de llurs observacions, apreciacions o anotacions subjectives.

El dret d'accés del pacient a la història clínica es pot exercir també per representació, sempre que estigui degudament acreditada. Article nº13 de la LLEI 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. DOGC núm. 3303 - 11/01/2001