Voluntats anticipades

Si esteu interessats a rebre informació sobre el document de Voluntats Anticipades, anomenat també Testament Vital, adreceu-vos a la Unitat d'Atenció a l'Usuari.

Què és el document de voluntats anticipades (V.A.)?

És un document mitjançant el qual una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions que cal tenir en compte sobre la seva atenció sanitària per si arribés el cas que per circumstàncies físiques o psíquiques no pogués expressar la seva voluntat.

A qui va adreçat aquest document?

Les V.A. van adreçades al metge/ssa de capçalera o al metge/ssa responsable de l'assistència en cas d'ingrés a l'Hospital.

Què cal tenir en compte per omplir-lo?

La realització del V.A. ha de ser un procés reflexiu d'acord amb els valors personals de cadascú. Demaneu ajut o orientació a aquells professionals sanitaris amb qui tingueu confiança per valorar l'abast de les vostres decisions.

Es pot fer davant de notari o bé de forma privada davant de tres testimonis majors d'edat, dels quals, dos, com a mínim, no han de tenir relació de parentiu fins al segon grau ni estar vinculats per relació patrimonial a l'atorgant. És aconsellable designar un representat, que serà l'interlocutor vàlid i necessari amb el metge o l'equip sanitari quan hi hagi dificultats en la interpretació o el compliment de les V.A.

Com es tramita?

Un cop redactat el document , és recomanable que us adreceu al Departament de Salut (Pavelló Ave Maria , Travessera de les Corts, 193-151, de Barcelona 08028), que ha creat un registre de voluntats anticipades on s'inscriuen els documents. D'aquesta forma qualsevol metge/ssa responsable de la seva assistència, en qualsevol circumstància, pot conèixer i accedir al document de voluntats i al seu contingut. Aquest registre garanteix la confidencialitat de les dades i té una disponibilitat pel professional de les 24 hores.

Informació sobre les Voluntats anticipades del Departament de Salut