Ofertes laborals

Les persones interessades en les diferents ofertes poden enviar CV i documentació acreditativa a l'adreça electrònica rrhhdes(ELIMINAR)@fhes.cat

Cap d'estudis  (promoció interna)

Audiòleg Clínic

Metge/ssa Especialista en Neurologia

Metge/ssa Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Metge/ssa Especialista en Anestesiologia i Reanimació

Metge/ssa Adjunt/a Ginecologia i Obstetrícia

Metges/ses d'Urgències Medicina Interna

Metges/ses d'Urgències Cirurgia General

Metges/ses d'Urgències COT

Cap d'estudis

Tipus de convocatòria

Promoció Interna                                                                                                                

Funcions

 • Presidir la comissió de docència i dirimir els empats que es produeixin en l'adopció dels acords amb el seu vot.
 • Formar part dels òrgans de direcció dels centres i serveis sanitaris corresponents, amb la finalitat d'assegurar i garantir la incardinació de la docència en l'activitat assistencial ordinària, continuada i d'urgències.
 • Representar la comissió de docència a la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya i davant la direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut o de qualsevol altre organisme extern.
 • Dirigir i coordinar les activitats docents dels tutors, i actuar com a interlocutor amb els responsables assistencials de tots els dispositius de la unitat docent.
 • Actuar com a interlocutor entre els responsables assistencials i docents amb la finalitat de garantir una coordinació adequada entre ells. Exercir la relació específica amb els presidents d'altres comissions de docència que tinguin dispositius docents al propi centre i, si s'escau, amb el coordinador o coordinadora docent de la unitat docent universitària, amb el coordinador o coordinadora de pràctiques assistencials (PAI) o la figura equivalent i amb els responsables de postgrau.
 • Coordinar l'ocupació de les diverses unitats assistencials per estudiants i professionals en pràctiques de qualsevol nivell formatiu, i vetllar perquè no se sobrepassi la capacitat docent del centre i de cada una de les unitats docents.
 • Supervisar l'aplicació pràctica dels programes formatius de les diverses especialitats, i promoure i supervisar la formació dels residents en competències comunes.
 • Consensuar i subscriure el protocol de supervisió dels residents, en representació de la comissió de docència, juntament amb els òrgans de direcció del centre corresponents, així com coordinar-ne l'aplicació i la revisió periòdica.
 • Promoure, potenciar i supervisar el compliment del procés d'avaluació global de la docència, dels residents, dels tutors i de l'estructura docent.
 • Participar en l'acreditació continuada dels tutors i en el procés per al seu reconeixement, en els termes
 • que estableixi la direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut.
 • Definir i supervisar el compliment dels objectius docents aprovats per la direcció del centre i l'elaboració de la memòria anual d'activitats docents.
 • Promoure, fomentar i definir les línies i les activitats de recerca docent relacionades amb les especialitats en ciències de la salut, en consonància amb els plans de salut elaborats pel departament competent en matèria de salut i els programes I+D relacionats amb la formació sanitària especialitzada.
 • Ordenar la inclusió en el tauler d'anuncis dels avisos i les resolucions de la comissió de docència que requereixin publicació, i incorporar-hi la diligència relativa a la data de publicació que en cada cas correspongui.
 • Garantir la tramesa adequada de les avaluacions i la resta de documentació que s'hagi de lliurar al Registre d'Especialistes en Formació del ministeri competent en matèria sanitària.
 • Fomentar la formació continuada dels tutors i participar en l'elaboració de programes formatius ad hoc.
 • Participar en els processos de selecció d'altres caps d'estudis.
 • Promoure i fomentar activitats relacionades amb metodologies docents i educatives per a la formació especialitzada en ciències de la salut.
 • Realitzar els informes que sol·licitin el departament competent en matèria de salut, el ministeri competent en matèria sanitària o qualsevol altra autoritat administrativa.
 • Totes les funcions que li assigni la direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut o li atribueixin les disposicions reguladores de la formació sanitària especialitzada
 • Convocar i presidir els comitès d'avaluació anual, i dirimir els empats que es produeixin amb el seu vot.
 • Supervisar el pla de gestió de qualitat docent del centre o la unitat, i coordinar-ne el seguiment i el compliment amb els òrgans de direcció corresponents.
 • Gestionar els recursos personals i materials assignats a la comissió de docència, i elaborar el pla anual de necessitats.

Requisits

 • Títol de llicenciat en medicina
 • Títol d'especialista via MIR en alguna de les especialitats acreditades  en el centre
 • Ser treballador de l'hospital

Dedicació

 • 10% de la jornada laboral anual

Mèrits a valorar

 • Trajectòria professional assistencial, docent i de recerca.
 • Experiència en formació especialitzada.
 • Experiència i formació en lideratge i gestió d'equips humans, en metodologia docent i avaluativa, i en planificació, organització i gestió de recursos i qualitat.

Documents a presentar

 • Projecte de gestió de la formació especialitzada del centre.
 • Currículum vitae
 • Mèrits professionals adequats al perfil establert a la convocatòria.

Procés de selecció

 • Valoració del currículum vitae
 • Valoració del projecte de gestió

Termini

El termini de presentació de currículums finalitza el 7 de juliol de 2019


Audiòleg Clínic

Per a desenvolupar l'activitat assistencial com a Audiòleg Clínic dins del Servei d'ORL.

Es requereix
 • Titulació de Tècnic Superior en audiologia protèsica o equivalent FP Grau Superior.

Es valorarà
 • Experiència en:
  • Audiologia clínica
  • Audiometria clínica tonal i verbal
  • Audiometria infantil
 • Experiència auditiva del pacient en general
 • Coneixement en seguretat del pacient
 • Orientació al client i treball en equip

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata

Metge/ssa Especialista en Neurologia

Per a desenvolupar l'activitat assistencial com a Metge/ssa Especialista en Neurologia adscrit al Servei de Medicina Interna.

Es requereix

 • Metge/ssa Especialista en Neurologia preferentment via MIR.
Es valorarà
 • Experiència en electromiografia
 • Lideratge i treball en equip.
 • Orientació al pacient.

Oferim

 • Treball en l'àrea de Neurologia: consultor en hospitalització i urgències, consultes externes de neurologia i gabinet d'electromiografia.
 • Participació en projectes de Recerca.
 • Docència en grau i postgrau.
 • Contracte laboral temporal a jornada parcial (20 hores/setmana)
 • Possibilitat futura d'ampliació de jornada i estabilització de contracte.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata

Metge/ssa Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Per a desenvolupar l'activitat assistencial en el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia a la Unitat de Maluc i Artroscòpia.

Es requereix

 • Titulació especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia via MIR.

Es valorarà

 • Experiència en Cirurgia protèsica de maluc primària i de revisió.
 • Experiència en artroscòpia.
 • Lideratge i treball en equip.
 • Orientació al client.

Oferim

 • Contracte laboral estable, jornada completa
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Metge/ssa Especialista en Dermatologia

Per a desenvolupar l'activitat assistencial com a Metge/ssa Especialista en Dermatologia adscrit al Servei de Medicina Interna.

Es requereix

 • Metge Especialista en Dermatologia preferentment via MIR.

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient.
 • Orientació al client i treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena adaptable.
 • Possibilitat de participar en projectes de Recerca
 • Docència postgrau
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata

Metge/ssa Especialista en Anestesiologia i Reanimació

Per a desenvolupar l'activitat assistencial en el Servei d'Anestesiologia i Reanimació, juntament amb activitat planificada d'atenció continuada (guàrdies)

Es requereix

 • Titulació especialista en Anestesiologia i Reanimació via MIR.

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient.
 • Orientació al client i treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral estable, dedicació plena.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Metge/ssa Adjunt/a Ginecologia i Obstetrícia

Per a integrar-se a l'activitat assistencial d'atenció continuada de Ginecologia i Obstetrícia.

Es requereix

 • Especialitat de Ginecologia i Obstetrícia via MIR.

Es valorarà

 • Coneixements en seguretat del pacient quirúrgic.
 • Orientació al client i treball en equip.

Oferim

 • Contracte laboral estable, diversos tipus de jornada segons perfil professional.
 • Remuneració segons el Conveni de la Sanitat Concertada amb el SCS (SISCAT)
 • Incorporació immediata.

Metges/ses d'Urgències Medicina Interna

Per a realitzar activitat d'atenció continuada al Servei d'Urgències en l'àmbit de Medicina Interna

Es requereix

 • Àmbit de Medicina Interna: Especialitat en Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària, i/o Mecidina Intensiva, via MIR.

Oferim

 • Contracte laboral de caràcter temporal adscrit al Servei d'Urgències,  amb possibilitat d'incorporació a la plantilla del centre.
 • Jornada complerta.
 • Incorporació immediata.

Metges/ses d'Urgències Cirurgia General

Per a realitzar activitat d'atenció continuada de cirurgia general en el Servei d'Urgències.

Es requereix

 • Àmbit de Cirurgia General: Especialitat en Cirurgia General via MIR.

Oferim

 • Contracte laboral de caràcter temporal adscrit al Servei d'Urgències, amb possibilitat d'incorporació a la plantilla del centre.
 • Jornada complerta.
 • Incorporació immediata.

Metges/ses d'Urgències COT

Per a realitzar activitat d'atenció continuada de COT en el Servei d'Urgències de l'Hospital.

Es requereix

 • Àmbit de Traumatologia: Especialitat en COT via MIR i/o acreditar experiència en aquest àmbit.

Oferim

 • Contracte laboral de caràcter temporal adscrit al Servei d'Urgències, amb possibilitat d'incorporació a la plantilla del centre.
 • Jornada complerta.
 • Incorporació immediata.