Segona opinió mèdica

Des de la Unitat d 'Atenció a l'Usuari us informaran sobre el dret a demanar una segona opinió i de com tramitar-lo.

Supòsits que permeten sol·licitar una segona opinió

Que li hagi estat diagnosticada una malaltia degenerativa progressiva del sistema nerviós central sense tractament curatiu, o una malaltia neoplàsica maligna, llevat dels càncers de pell que no siguin un melanoma.

Que se li hagi prescrit la realització d'una intervenció quirúrgica dels tipus següents: cirurgia ortopèdica, amb risc de limitació funcional important; neurocirurgia; cardiocirurgia; cirurgia vascular o cirurgia oftalmològica.

Que se li hagi prescrit la necessitat d'un trasplantament.

Que se li hagi diagnosticat una malaltia rara (incloses les d'origen genètic), entenent malaltia rara aquella malaltia que comporti perill de mort o d'invalidesa crònica, que tenen una prevalença inferior als cinc casos per cada deu mil habitants.

Qui pot demanar segona opinió?

La persona malalta i, en el seu defecte, cònjuge o parella de fet o familiars directes que tinguin representació legal, així com qualsevol persona en qui hagi delegat de manera expressa la persona malalta.

Procediment de tramitació de la sol·licitud

Complimenteu el model de sol·licitud facilitat pel Servei Català de la Salut i presenteu-lo a la mateixa a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del centre on s'hagi diagnosticat la malaltia o s'hagi prescrit la intervenció quirúrgica.

Model de sol·licitud

La UAU tramitarà en 3 dies hàbils la sol·licitud al gerent de la Regió Sanitària, juntament amb un informe sobre l'assistència rebuda per la persona malalta i la resta de documentació necessària.

El gerent de la Regió Sanitària o la persona en qui delegui, en 3 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, ha d'estimar o desestimar la sol·licitud i comunicar-ho a la UAU i a l'interessat. La resolució estimatòria ha d'incloure la designació del centre sanitari dels que ha sol·licitat l'interessat que elaborarà el corresponent informe facultatiu sobre el diagnòstic o les alternatives terapèutiques.

Efectes de l'informe de segona opinió

El centre designat per emetre la segona opinió podrà indicar la realització de noves proves diagnòstiques, sempre amb caràcter preferent.

L'informe pot establir:

  • Confirmar el diagnòstic i/o tractament indicats inicialment.
  • Oferir noves alternatives terapèutiques.
  • Emetre un diagnòstic diferent a l'inicial, amb o sense indicació de tractament.

En cas que l'informe facultatiu de segona opinió confirmi el diagnòstic i tractament inicials, l'atenció sanitària es continuarà prestant en el centre on s'havia fet el diagnòstic i indicat el tractament. Aquest informe s'ha de remetre a la UAU del centre on s'ha diagnosticat la malaltia o prescrit la intervenció quirúrgica per tal que se n'informi al metge responsable del pacient i ho comuniqui en 3 dies hàbils al sol·licitant.