Comissió de Docència MIR

La Comissió de Docència MIR és l'organ col·legiat encarregat de garantir el desenvolupament dels objectius docents dels programes formatius de les diferents especialitats de ciències de la salut i la seva integració en l'organització.

Entre les seves principals funcions hi ha la planificació i l'organització de la formació i la supervisió de la seva aplicació pràctica.

Membres de la Comissió Docència MIR
Càrrec Nom
President i Cap d'Estudis Javier Sobrino Martínez (MI)
Vicepresident Glòria de la Red (MI)
Vocals en representació dels tutors dels programes de formació Cristina Canales Naharro (COT)
  Carlos Luis Palacio Marozzi (MFiC)
  Glòria de la Red Bellvís (MI)
Vocals en representació dels especialistes en formació Ana Rubio Roca (COT)
  David González Fernández (COT)
  Silvia González Colino (MI)
  He Zhang Lin (MI)
  Petru Vega Cernat (MFiC)
  Aina Torres de la Rosa (MFiC)
Cap d'Estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària Celia Tajada Vitales (MFiC)
Vocal en representació de la direcció assistencial Vicenç Perelló Ferret (Dtor. Assistencial)
Vocal designat per la direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut Pendent
Secretària Agustina Sánchez Barrero