Consentiment informat

El consentiment informat és la conformitat lliure, voluntària i conscient d'un pacient, manifestada en el ple ús de les seves facultats després de rebre la informació adequada, perquè tingui lloc una actuació que afecta la seva salut.

Els requisits bàsics del consentiment informat són la llibertat, la competència i la informació suficient. Per tant, s'ha d'entendre com un fruit de la relació clínica, sempre basada en els dos pilars fonamentals i insubstituïbles com són la confiança i el procés d'informació, més o menys complex. Hauria d'afavorir la comprensió del procediment proposat, dir en què consisteix, les alternatives possibles, l'oportunitat i els resultats esperats (amb beneficis, seqüeles i riscos), per tal d'arribar a una decisió, ja sigui de tria, d'acceptació o de rebuig.

El vostre metge us lliurarà el consentiment informat abans de totes les proves i intervencions. En cas que hi estigueu conformes, l'haureu de retornar signat.

Més informació sobre el consentiment informat