Protecció de dades

La Fundació Hospital de l'Esperit Sant de conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure  circulació d'aquestes, l'informa  del tractament de les seves dades:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del Tractament

FUNDACIÓ HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT

CIF: G-08358764

Adreça: Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n    08923 Santa Coloma de Gramenet

Tel: 93 386 96 48/ 93 386 02 02

Correu electrònic: hesperitsant(ELIMINAR)@fhes.cat

Delegat de protecció de dades

Correu electrònic: delegatpd(ELIMINAR)@fhes.cat

 Tel. 93 386 02 02, extensió 4651, de dilluns a dijous, de 9 a 14 hores.

Finalitat del tractament

La finalitat del tractament de les seves dades serà garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat al centre; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva història clínica en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d'històries clíniques que es desenvolupin.

Drets

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d'exercir els drets  d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició de les seves dades.

Així mateix, en cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades / Agència Espanyola de Protecció de dades.

La FHES regula aquest àmbit mitjançant el Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals (adherit amb el núm. de registre CT 132), que recull i garanteix les bones pràctiques relacionades amb la gestió de dades personals de salut.

Per més informació consulteu la Declaració de privacitat.